gordons nurseries
09 817 3498
GORDONS NURSERIES
gordons nurseries
purple cabbage  
     
Miscellaneous    
     
these are priced from $6 - $11.00 depending on variety
     
Botanical name Common name Maori name
     
Arthropodium cirratum Rock lily Rengarenga
Astelia chathamica Silver Spear    
Cordyline australis Cabbage tree Ti Kouka
Dianella intermedia NZ Blueberry Turutu
Hibiscus trionum   Puarangi
Libertia ixioides Native Iris Tukauki
Libertia peregrinans NZ Iris Mikoikoi
Metrosideros carminea   Rata
Metrosideros fulgens    
Metrosideros perforata   Aka
Rhopalostylis sapida   Nikau
Rhopalostylis sapida Pitt Island    
gordons nuseries
info@gordonsnurseries.co.nz
copyright © gordons nurseries